KVKK Bilgilendirmesi

Forte KVKK

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (“FORTE” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse FORTE’ nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

   Kişisel verileriniz; Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmeden kaynaklı ilişki çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında;

   1. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
   3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   5. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
   6. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
   7. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
   8. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
   9. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
   10. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenmektedir.
  2. İşlenen Kişisel Verileriniz

   6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde;

   1. Kimlik
   2. İletişim
   3. Müşteri İşlem
   4. Özlük
   5. Risk Yönetimi
   6. Diğer- İmza
   7. Diğer- Proje Bilgileri olarak sayılabilecektir.
  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

   Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; FORTE olarak faaliyetlerimizi icra ederken, mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebi ile edinilir.

  4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

   İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla;

   Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi şartı ile “İş Ortakları” ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

  5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

   Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

   Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

  6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

   Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

   KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

   Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (“FORTE” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse FORTE’ nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel Verileriniz; Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmeden kaynaklı ilişki çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında; “Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

 2. İşlenen Kişisel Verileriniz

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde; “Kimlik, Özlük, Mesleki Deneyim ve Diğer- İmza” olarak sayılabilecektir.

 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; FORTE olarak faaliyetlerimizi icra ederken, mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri ile edinilir.

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla;

  Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi şartı ile “Müşteriler” ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır

 5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

  Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

  Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

 1. FORTE’den talep edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m. 11 kapsamındaki haklarınız nelerdir?

  KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, FORTE tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Kişisel veri sahibi olarak başvuru hakkınızdan yararlanabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuz Türkçe olarak yapmanız gerekmektedir. Yazılı başvurularda, evrakın FORTE’ ye tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun FORTE’ ye ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

  Kişisel veri sahibi KVKK m.14 gereğince başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; FORTE’ nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 2. Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı ileri süremeyeceğiniz haller nelerdir?

  Kişisel veri sahipleri, KVKK m. 28 gereğince aşağıdaki haller KVKK dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda madde 1’de sayılan haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, madde 1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 3. Kişisel veri sahibi olarak başvurunuzu nasıl yapmalısınız?

  Yukarıda madde 1’de açıklanan haklarınız doğrultusunda FORTE internet sitesi https://www.forte.com.tr/kvkk üzerinde bulunan formu doldurarak aşağıda belirtilen yöntemlerden birisiyle başvurabilirsiniz.

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Mustafa Kemal Mahallesi 2123. Cad. Cepa Sitesi Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Formu doldurularak ıslak imzalı şekilde zarfın içine konulacaktır.
  Noter vasıtasıyla tebligat Mustafa Kemal Mahallesi 2123. Cad. Cepa Sitesi Alışveriş Merkezi No:2/501 Çankaya/Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Formu doldurularak ıslak imzalı şekilde zarfın içine konulacaktır.
  E-posta yoluyla kvkk@forte.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formu doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taratılarak gönderilecek e-postaya eklenecektir.
  Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla fortebilgi@hs02.kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Kişisel veri sahibi olarak başvuruyu şahsen yapmamanız halinde konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin aslı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

 4. Başvurularınızın cevaplandırılması süreci nasıldır?

  Kişisel veri sahibi olarak, madde 3’te belirtilen usule uygun olarak talebinizi FORTE ’ye iletmeniz halinde FORTE, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanır. Ancak yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayıp on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, taşıyıcı bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde FORTE tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetine geçemez. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılır.

  FORTE, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda yer alan hususlara ilişkin, kişisel veri sahibine başvuru ile ilgili soru yöneltebilir.

  Talebin netleşmesi üzerine talebinize göre ilgili birim talebinizin hangi ölçüde yerine getirileceği konusunda bir değerlendirmede bulunmaktadır. FORTE ’nin yasal yükümlülükleri gereği kişisel verinin elde edilme amacına uygun olacak şekilde gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak talebinizi kısmen yerine getirebilecektir. Ancak her halde FORTE’ nin kişisel verilerinizi elinde bulundurmasını gerektiren yasal yükümlülükleri sona erdikten itibaren 180 gün içerisinde imha edilecektir.

  FORTE, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü̈ kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
  • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
  • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
  • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (“FORTE” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse FORTE’nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel Verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki çalışan adayı-işveren adayı ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında;

  • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir
 2. İşlenen Kişisel Verileriniz

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde;

  • Kimlik
  • İletişim
  • Özlük
  • Fiziksel Mekân Güvenliği
  • Finans
  • Mesleki Deneyim
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • Sağlık Bilgileri
  • Diğer – İmza olarak sayılabilecektir.
 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; FORTE olarak faaliyetlerimizi icra ederken, mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, kanunlarda öngörülmesi, Şirketimizin kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, özel nitelikli kişisel veriler için açık rızanın alınmış olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla;

  Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, kanunlarda öngörülmesi ve özel nitelikli kişisel veriler için açık rızanın alınmış olması şartı ile; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Milli Savunma Bakanlığı) ile bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

 5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

  Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

  Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.